Kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Polityka Prywatności

Aktualności

Biuro informuje

Informacja o przetwarzaniu danych

 

Szanowni Państwo,

 w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

 1.    administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Sieci Szkół Matplaneta jest Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000514723, e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl – dalej „ADO”;

 2.    ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 a.    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia całoroczne, ferie/wakacje, lekcje pokazowe oraz kursy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji w systemie.

 

b.    w celu realizacji zawartej przez Państwa i ADO umowy o świadczenie usług edukacyjnych i pełnienia nadzoru merytorycznego nad nauczaniem w ramach systemu edukacji Matplaneta oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy zawieraniu umowy.

 

c.    w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.

 

d.    w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat usług świadczonych w ramach Sieci Szkół Matplaneta, w szczególności na temat organizowanych zajęć całorocznych i wakacyjno-feryjnych, jak i warsztatów dla dzieci i dorosłych – jedynie w przypadku, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie Państwa następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.

 

e.    jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Sieci Szkół Matplaneta poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez ADO, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 4.    Odbiorcami danych osobowych są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół Matplaneta, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5.    Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6.    Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 - prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

 - prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych;

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 

7.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.

 8.    Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.

Zespół Matplanety

 

Biuro informuje

Matplaneta świątecznie

Obrazek do newsa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. włącznie wszystkie placówki Matplanety będą nieczynne.

Zapraszamy po świętach!

Wydarzenia

Matplaneta - Firmą Przyjazną Klientowi

Obrazek do newsa

10 stycznia 2018 r. podczas uroczystej Gali Wojciech Kryński - Prezes Zarządu Matplaneta SA odebrał Certyfikat i Statuetkę Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna Klientowi. Jest to dla nas niezwykle cenna nagroda ponieważ jest przyznawana na podstawie opinii Klientów. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli i zapewniamy, że to wyróżnienie jest dla nas nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, ale również zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.
Państwa zadowolenie jest dla nas kluczem do Sukcesu!
Więcej na https://www.facebook.com/firmaprzyjaznaklientowi/

Biuro informuje

Przerwa między świąteczna w Matplanecie

Obrazek do newsa

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. wszystkie placówki Matplanety będą nieczynne, w związku z tym ostatnie zajęcia przed świętami odbędą się w sobotę 23 grudnia 2017 r., a kolejne 2 stycznia 2018 r.

Wszystkim Rodzicom, Opiekunom a szczególnie Dzieciom życzymy miłego wypoczynku!

Wydarzenia

Świąteczne Życzenia

Obrazek do newsa

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzą

Właściciele i Pracownicy

Matplaneta SA