Kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Polityka Prywatności

Kategoria: Biuro informuje

wróc do aktulaności głównych

Biuro informuje

Regulamin Konkursu Zdobywaj Matplanetę

Regulamin Konkursu „Zdobywaj Matplanetę”

1. Inicjatorem Konkursu jest Matplaneta S.A. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku.  

2. Głównym organizatorem Konkursu jest Matplaneta SA, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 95.  W celu przeprowadzenia Konkursu Matplaneta  powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele Matplaneta SA oraz Partnerów. Działalność Komitetu nadzoruje Kierownictwo Matplaneta SA.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych oraz:

a. dostrzeganie matematyki w sytuacjach życia codziennego;

b. rozwój kreatywnego myślenia;

c. nieszablonowa kreacja ujęć matematyki;

d. nauka efektywnej współpracy w grupie;

e. rozwój umiejętności interpersonalnych;

f. swobodne eksplorowanie matematyki.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski, z zastrzeżeniem, że I edycja będzie przeprowadzona na terenie Warszawy (wybrane dzielnice).

5. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu  kategoriach:

1. „O” szkolne i przedszkolne,

2. Klasy 1. szkół podstawowych;

3. Klasy 2 szkół podstawowych,

4. Klasy 3 szkół podstawowych,

5. Klasy  4 szkół podstawowych.

Do Konkursu przystępują 3-osobowe zespoły z danej klasy. Zastrzegamy, że jedno dziecko może brać udział wyłącznie w jednym zespole. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po dwa zespoły w każdej kategorii.

6. Przebieg Konkursu :

I etap  -  Przygotowanie pracy w dowolnej formie na temat „Moja matematyka”, czyli o tym, czym jest dla ucznia matematyka, gdzie ją wokół siebie dostrzega?

 

Przesłanie do Uczniów: Matplaneta po raz pierwszy organizuje konkurs przygotowany specjalnie dla Was drodzy uczniowie klas 0-4 Szkoły Podstawowej. Chcielibyśmy, abyście otwarli swoje oczy na świat wokół Was. Matematyka nie bez przyczyny nazywana jest Królową Nauk. Wystarczy, że się dobrze rozejrzyjcie, a dostrzeżecie jej potęgę w życiu codziennym. Zamieńcie się w małych detektywów, bądźcie kreatywni i współpracujcie. Wasza pomysłowość zostanie doceniona.

Nie chcemy ograniczać Waszej wyobraźni i spostrzegawczości. Dlatego dobierzcie się w 3-osobowe grupy i odnajdźcie "Swoją matematykę". Wasze prace mogą mieć dowolną formę. Możecie nam wysłać plakat, rysunek, nagranie (z filmem, piosenką, czy spektaklem teatralnym).

 

Wasze prace oceniać będą doświadczeni nauczyciele Matplanety. Docenimy przede wszystkim:

 

- kreatywność

- nakład pracy

- zaangażowanie

- oryginalność

 

Wszystko zależy od Was! Matematyka to również Wy! Powodzenia!

 

Forma pracy – dowolna, ale UWAGA – nagranie nie może trwać dłużej niż 20 minut (format mp3, mp4), praca plastyczna nie może przekraczać formatu A2, prezentacja Power Point – max 20 slajdów.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w I etapie wynosi  50.

 

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych: do 12 marca 2019r. na adres:

Matplaneta SA AL. KEN 95 KL. 18A LOK 2, 02-777 WARSZAWA

lub na adres email: konkurs@matplaneta.pl

 

Jednocześnie zastrzegamy, że liczy się data wpływu prac do Organizatora.

 

II etap

- Do drugiego etapu przechodzi po 6 najlepiej ocenionych zespołów z każdej kategorii

- Drugi etap konkursu odbywa się w siedzibie Matplanety, bądź miejscu na terenie Warszawy wyznaczonym przez Matplanetę
- podczas drugiego etapu zostaną przeprowadzone trzy zadania zespołowe, których celem jest wyłonienie laureatów. Po pierwszym zadaniu do ścisłego finału zostanie zaproszonych po cztery zespoły z każdej kategorii.

- w przypadku konieczności dogrywki organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego czwartego zadania

UWAGA – W PRZYPADKU CHOROBY JEDNEGO Z UCZESTNIKÓW SZKOŁA MOŻE UZUPEŁNIĆ ZESPÓŁ O NOWEGO UCZNIA.  

 

7. Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą od organizatora i sponsorów.

 

8. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: a) opracowanie  kryteriów oceniania prac Konkursowych; b) ustalenie wyników konkursu  c) udostępnienie szkołom wyników Konkursu ich uczniów; d) ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu.

 

 

9. Nagrodami w Konkursie są:

a. nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zespołów  (I, II, III miejsce) w każdej kategorii (dla każdego uczestnika Zespołu)

b. nagroda – WARSZTAT  MATEMATYCZNY – dla całej klasy, z której Zespół zajął I miejsce w danej kategorii

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród lub przyznania nagród dodatkowych.

 

10. Harmonogram przebiegu Konkursu:

a. I etap – przesyłanie prac do 12.03.2019 r.

b. wyniki I etapu – informacja do szkół do dnia 26.03.2019 r.

c. II etap – 4-5 kwietnia 2019 r.

d. wyniki II etapu – informacja do szkół do dnia 25 kwietnia 2019 r.

e. uroczyste rozdanie nagród –maj/czerwiec 2019 r. podczas Gali konkursowej.

11. Udział w konkursie wymaga zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Brak złożenia ww. zgody uniemożliwia udział dziecka w Konkursie.

Wyrażenie zgody przez Rodzica/Opiekuna jest również możliwe w formie elektronicznej na stronie matplaneta.pl w zakładce Konkurs ,,Zdobywaj Matplanetę”.

 

12. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

Biuro informuje

Nowe grupy zajęciowe CE Sękocin

Matplaneta Pruszków stara się uruchomić w roku szkolnym 2018/2019 nowe grupy zajęciowe w SP w Ładach.

Biuro informuje

Nowe grupy zajęciowe CE Pruszków

Matplaneta Pruszków stara się uruchomić w roku szkolnym 2018/2019 nowe grupy zajęciowe w innych szkołach i przedszkolach na terenie Pruszkowa, Piastowa i Brwinowa.

Biuro informuje

Informacja o przetwarzaniu danych

 

Szanowni Państwo,

 w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

 1.    administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Sieci Szkół Matplaneta jest Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000514723, e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl – dalej „ADO”;

 2.    ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 a.    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia całoroczne, ferie/wakacje, lekcje pokazowe oraz kursy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji w systemie.

 

b.    w celu realizacji zawartej przez Państwa i ADO umowy o świadczenie usług edukacyjnych i pełnienia nadzoru merytorycznego nad nauczaniem w ramach systemu edukacji Matplaneta oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy zawieraniu umowy.

 

c.    w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.

 

d.    w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat usług świadczonych w ramach Sieci Szkół Matplaneta, w szczególności na temat organizowanych zajęć całorocznych i wakacyjno-feryjnych, jak i warsztatów dla dzieci i dorosłych – jedynie w przypadku, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie Państwa następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.

 

e.    jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Sieci Szkół Matplaneta poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez ADO, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 4.    Odbiorcami danych osobowych są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół Matplaneta, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5.    Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6.    Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 - prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

 - prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych;

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 

7.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.

 8.    Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.

Zespół Matplanety